Nabór na wolne stanowisko

16 lutego 2021

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach ogłasza nabór na wolne stanowisko

 1. Nazwa i adres jednostki
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach, ul. Brzozowa 3, 67-210 Serby
 2. Stanowisko: podinspektor w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serbach
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem:
 • osoba posiadająca wykształcenie wyższe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dobry stan zdrowia,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:   
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową;
 • obsługa mieszkańca w zakresie podpisywania umów i ewidencja umów;
 • prowadzenie sekretariatu i kalendarza dyrektora
 • obsługa poczty przychodzące i wychodzącej w tym poczty elektronicznej;
 • wystawianie faktur za wodę i/lub ścieki;
 • rozkładanie należności na raty i windykacja należności;
 • obsługa programów TYTAN SQL i LOTUS;
 • sporządzanie pism wychodzących;
 • przygotowywanie i wprowadzanie protokołów robót;
 • obsługa komputera przenośnego w zakresie wgrywania, zgrywania i rozliczania czasu pracy inkasenta;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw;
 • archiwizacja dokumentów.
 1.  Wymiar etatu: pełen etat- 40 godz. tygodniowo;
 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: budynek parterowy;
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w ZGK w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie świadectwo pracy, ukończonych kursów i szkoleń,
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 26.02.2021r. do godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serbach, ul. Brzozowa 3, 67-210 Serby. Dokumenty należy składać w kopercie opisanej następująco: „Oferta na stanowisko podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej”. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do ZGK.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Serbach

Kontakt

logo

Dane kontaktowe

Adres: Brzozowa 3, 67-210 Serby
NIP: 6932186940
REGON: 386320398

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30

Wt
7:30 - 15:30

Śr
7:00 - 17:00

Czw
7:30 - 15:30

Pt
7:30 - 13:30