Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Brzozowej 3 w Serbach został powołany Uchwałą Rady Gminy Głogów  nr XX/169/2020 z dn. 24.03.2020r. w celu oddzielenia działalności administracyjnej Urzędu Gminy od działalności gospodarczej związanej w szczególności z gospodarką wodno – ściekową. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach realizuje zadania w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru ścieków komunalnych do których należą w szczególności:

 • Ujmowanie wody surowej i poddawanie jej procesom uzdatniania na Stacjach Uzdatniania Wody wraz z obsługą Stacji Uzdatniania Wody,
 • Odbiór ścieków bytowych przy pomocy systemów kanalizacji sanitarnej; obsługa przepompowni i tłoczni ścieków,
 • Eksploatacja, konserwacja, remonty oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowych, sieciach kanalizacyjnych, przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci jak również sprawdzanie dokumentacji projektowych w zakresie wodociągów i kanalizacji budowanych na terenie Gminy Głogów,
 • Obsługa finansowo – księgowa w zakresie gospodarki wodno – ściekowej,

Docelowo do zadań ZGK należeć będzie wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności Gminy Głogów również w zakresie:

 • utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • dróg, ulic, mostów, placów oraz  organizacji ruchu drogowego,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • utrzymania i zarządzania cmentarzami.

Zakład zajmuje się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Głogów. Zakład eksploatuje ujęcie wody w Turowie oraz dwa ujęcia wody wraz ze Stacjami Uzdatniania Wody zlokalizowane w:

 • Wilkowie  – SUW Wilków – zaopatruje miejscowości: Wilków, Klucze, Krzekotów i Stare Serby,
 • Borku – SUW Borek – zaopatruje miejscowości: Borek, Zabornia, Bytnik i Przedmoście

Woda dostarczana do miejscowości Serby, Grodziec Mały, Ruszowice i Szczyglice produkowana jest w SUW w Serbach zaopatrującej w wodę miasto Głogów należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie.

Zbiorowym odprowadzaniem ścieków objęte są miejscowości: Serby, Grodziec Mały, Stare Serby, Klucze, Wilków i Ruszowice. Ścieki odprowadzane są systemem kanalizacyjnym do miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie. A z uwagi na ukształtowanie terenu, konieczność przesyłania ścieków na znaczne odległości i potrzebę transportu ścieków pod korytem Starej Odry, na sieci zamontowanych jest 26 przepompowni ścieków, które są nadzorowane i kontrolowane przez pracowników ZGK. Obecnie trwa realizacja zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bytnik i Przedmoście.