Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Brzozowej 3 w Serbach został powołany Uchwałą Rady Gminy Głogów  nr XX/169/2020 z dn. 24.03.2020r. w celu oddzielenia działalności administracyjnej Urzędu Gminy od działalności gospodarczej związanej w szczególności z gospodarką wodno – ściekową. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach realizuje zadania w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru ścieków komunalnych do których należą w szczególności:

  • Ujmowanie wody surowej i poddawanie jej procesom uzdatniania na Stacjach Uzdatniania Wody wraz z obsługą Stacji Uzdatniania Wody,
  • Odbiór ścieków bytowych przy pomocy systemów kanalizacji sanitarnej; obsługa przepompowni i tłoczni ścieków,
  • Eksploatacja, konserwacja, remonty oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowych, sieciach kanalizacyjnych, przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci jak również sprawdzanie dokumentacji projektowych w zakresie wodociągów i kanalizacji budowanych na terenie Gminy Głogów,
  • Obsługa finansowo – księgowa w zakresie gospodarki wodno – ściekowej,

Do zadań ZGK należy również wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności Gminy Głogów również w zakresie:

  • utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów
  • zieleni gminnej i zadrzewień,
  • utrzymania i zarządzania cmentarzami.

Zakład zajmuje się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Głogów. Zakład eksploatuje ujęcie wody w Turowie oraz ujęcie wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody zlokalizowaną w Borku, która zaopatruje w wodę miejscowości: Borek, Zabornia, Bytnik i Przedmoście

Woda dostarczana do miejscowości Serby, Grodziec Mały, Stare Serby, Klucze, Wilków, Krzekotów, Ruszowice i Szczyglice produkowana jest w SUW w Serbach zaopatrującej w wodę miasto Głogów należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie.

Zbiorowym odprowadzaniem ścieków objęte są miejscowości: Serby, Grodziec Mały, Stare Serby, Klucze, Wilków i Ruszowice. Ścieki odprowadzane są systemem kanalizacyjnym do miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie. A z uwagi na ukształtowanie terenu, konieczność przesyłania ścieków na znaczne odległości i potrzebę transportu ścieków pod korytem Starej Odry, na sieci zamontowanych jest 26 przepompowni ścieków, które są nadzorowane i kontrolowane przez pracowników ZGK. Obecnie trwa realizacja zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bytnik i Przedmoście.