Procedura przyłączenia do istniejących sieci wod-kan

 1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan
  W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych (wzór wniosku do pobrania w zakładce strefa klienta/dokumenty do pobrania). Do wniosku należy dołączyć 2 egz. aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór oświadczenia do pobrania w zakładce strefa klienta/dokumenty do pobrania). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 2. Opracowanie projektu
  Po uzyskaniu warunków technicznych należy opracować projekt budowlany przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji sanitarnej.
 3. Uzgodnienie projektu branżowego
  W celu uzgodnienia opracowanego projektu budowlanego należy złożyć wniosek o uzgodnienie projektu (wzór wniosku do pobrania w zakładce strefa klienta/dokumenty do pobrania) z dołączonym projektem branżowym w 2 egzemplarzach.
 4. Realizacja projektu
 5. Roboty mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót instalacyjnych. O terminie rozpoczęcia robót należy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomić ZGK.
 6. Stosowane materiały, armatura i średnica rurociągu powinny być zgodne z uzgodnionym w ZGK projektem technicznym. Ewentualne zmiany winny być każdorazowo uzgodnione z zarządcą sieci.
 7. Po wykonaniu podziemnej infrastruktury technicznej, przed zasypką należy zgłosić montaż uprawnionej jednostce geodezyjnej w celu dokonania pomiarów inwentaryzacyjnych oraz zgłosić wykonane rurociągi do przeglądu technicznego (odbioru częściowego) w ZGK
 8. Podpisanie umowy na dostawę wody lub/i odbiór ścieków
 9. Dostawa wody na cele budowlane możliwa jest po złożeniu wniosku o zawarcie umowy  (wzór wniosku do pobrania w zakładce strefa klienta/dokumenty do pobrania) do którego należy dołączyć protokół odbioru częściowego oraz po podpisaniu umowy
 10. Docelową umowę na dostawę wody lub/i odbiór ścieków Inwestor może podpisać po dokonaniu odbioru końcowego
 11. Do odbioru końcowego należy przedstawić inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnione biuro geodezyjne

Przypominamy, że zgodnie z art. 28 Ustawy i zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437 ze zmianami)

„1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony)

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo- -kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”