Odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców z nieskanalizowanych terenów Gminy Głogów odbywa się przy pomocy firm świadczących usługi wywozu nieczystości ciekłych wozami asenizacyjnymi. Na terenie Gminy Głogów usługi takie świadczone są przez: