Wodomierze odczytywane są przez pracowników ZGK co 1 miesiąc.

Pracownicy (inkasenci) ZGK odczytują wskazania wodomierzy według ustalonych, powtarzalnych tras.
Odczyty wykonywane są w dni robocze w godzinach od 8.30 – 15.30. Inkasent na życzenie Klienta winien okazać legitymację służbową oraz upoważnienie do wykonywania odczytów podpisane przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Jeżeli inkasent nie zastanie Klienta w domu, to zostawia powiadomienie – prosimy wówczas o podanie nam telefonicznie, poprzez e-mail lub osobiście w siedzibie ZGK aktualnego odczytu wskazań wodomierza. Odczyty telefonicznie, poprzez e-mail lub osobiście w siedzibie ZGK można podawać wyłącznie wtedy, gdy inkasent nie zastanie Państwa w domu.

Odczyty należy podawać do ZGK w Serbach w dni robocze w godzinach pracy Zakładu tj.

poniedziałek 730 – 1530

wtorek 730 – 1530

środa 700 – 1700

czwartek 730 – 1530

piątek 730 –  1330

 
tel. 76 831 28 90

osobiście lub pocztą elektroniczną – e-mail: [email protected]

Należy podawać odczyt (tj. wskazywany stan bieżący), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.

Należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

Przykład: Prawidłowy odczyt dla pokazanego wyżej wodomierza wynosi 298 m3

Inkasent nie pobiera od Klientów wpłat gotówkowych za wodę lub/i ścieki!

Sprawdzenie wodomierza (ekspertyza)

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca usług może złożyć pisemny wniosek – zlecenie sprawdzenia działania wodomierza (tzw. urzędowe sprawdzenie – ekspertyza wodomierza).

Wodomierz w uzgodnionym terminie jest demontowany z przyłącza (wymieniany na inny) przez pracowników ZGK, a następnie przekazywany do sprawdzenia przez Okręgowy Urząd Miar.

Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie Urząd Miar wydaje “Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia.

W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Jeżeli okres niesprawności wodomierza nie jest możliwy do ustalenia, to przyjmuje się czas od ostatniego odczytu poprzedzającego ujawnienie niesprawności wodomierza.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach informuje, że w celu poprawy jakości usług związanych z odczytem wodomierzy istnieje możliwość podawania odczytów oraz odbioru faktury za wodę lub/i ścieki drogą elektroniczną.

 1. Warunkiem skorzystania przez Odbiorcę usług z możliwości otrzymywania e-faktur jest zapoznanie się z regulaminem e-faktur Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach oraz:
 2. posiadanie aktywnego na czas realizacji usługi adresu e-mail,
 3. poprawne wypełnienie Oświadczenia o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną (wzór oświadczenia do pobrania w zakładce druki) i dostarczenie go osobiście lub drogą pocztową na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach

ul. Brzozowa 3

67-210 Serby

 • zainstalowanie programu do odczytywania plików PDF (Portable Document Format),
 • posiadanie jednej z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome itp.
 1. e-faktury są przesyłane w formacie PDF (Portable Dokument Format) z adresu poczty elektronicznej: [email protected]
 2. Za poprawność podanego w oświadczeniu adresu e-mail odpowiada Odbiorca usług.
 3. ZGK nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Odbiorcę usług osobom trzecim adresu poczty elektronicznej oraz za działanie operatorów internetowych.
 4. W przypadku zmiany adresu e-mail, na który przesyłane są e-faktury Odbiorca usług jest zobowiązany do podania nowego adresu poprzez wypełnienie Powiadomienia o zmianie adresu poczty elektronicznej i dostarczenie go osobiście lub drogą pocztową do siedzib ZGK.
 5. Odbiorca usług ma prawo do cofnięcia zgody na przesyłanie e-faktur poprzez wypełnienie Wycofania akceptacji na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i dostarczenie go osobiście lub drogą pocztową do siedziby ZGK. Oznacza to, że zmiany zostaną wprowadzone nie później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu do ZGK prawidłowo wypełnionego wniosku. Po tym okresie faktury będą wystawiane w formie papierowej. Powtórna aktywacja usługi wymaga ponownego złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 6. ZGK przesyła e-faktury nie później niż po upływie 7 dni od dnia podania odczytu.
 7. Oświadczenie Odbiorcy usług o akceptacji Faktur elektronicznych nie pozbawia Dostawcy prawa do wystawiania i przesyłania faktur, duplikatów faktur i faktur korygujących w formie papierowej
 8. Za dzień dostarczenia Odbiorcy usług e-faktury uznawany będzie dzień wysłania wiadomości zawierającej plik PDF.

Odczyty wodomierza wraz z jego zdjęciem potwierdzającym autentyczność odczytu, przesyłać można drogą mailową na adres: [email protected]

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): [email protected]