KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach, ul. Brzozowa 3, 67-210 Serby
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: [email protected]
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
   – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
   – realizacji umowy;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   – organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   – prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   – prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
   – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   – prawo do przenoszenia danych;
   – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
  dobrowolny.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – Rozmowy telefoniczne

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach, ul. Brzozowa 3, 67-210 Serby

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: [email protected]

3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa
i poprawy jakości obsługi interesantów.
4. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do ZGK w Serbach wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania rozmowy. W przypadku, w którym nagranie rozmowy stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
–  dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
–  sprostowania danych osobowych;
– usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3     
   RODO;
–  ograniczenia przetwarzania;
–  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie  
   nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia  
   techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.